Serveis

Instal.lacions merchán

Antenes Terrestres i Parabòliques

Les antenes terrestres o parabòliques són els sistemes que s’encarreguen de captar la senyal d’aquesta i portar-la a través d’un conductor tipus coaxial fins els equips finals per al seu tractament ja sigui una televisió, un receptor de satèl·lit o actualment un receptor TDT o un televisor que el porti incorporat de fabrica. 

En el cas d’optar per una instal·lació de satèl·lit per visionar els canals que es reben per aquest sistema fa falta un receptor de parabòlica. I en el cas d’una instal·lació de televisió terrestre farà falta un receptor TDT o una televisió que el porti incorporat.Degut a que la senyal transportada pel conductor (cable coaxial) es mesura en MHz (megaherzis) la qual arriba fins al punt final d’us (base de televisió), és de gran importància elegir un bon conductor que aquest sigui de bona qualitat a l’hora de realitzar una instal·lació d’aquest tipus. Ja que si s’utilitza un conductor de mala qualitat tindrà unes pèrdues (atenuació) molt elevades per metre de conductor instal·lat que un de bona qualitat. Un altre dada important a l’hora de transportar les senyals és que a freqüència més alta la atenuació de senyal és més alta, al contrari que amb freqüències més baixes que és menor la atenuació per metre de conductor instal·lat, d’aquí la importància de fer servir un conductor coaxial de bona qualitat.

Hi ha dos tipus de instal·lacions les individuals i les col·lectives

Degut a que la gent té més d’una televisió en la vivenda i la senyal a la entrada de la antena es la reglamentada per a una toma sol, fan falta uns equips anomenats amplificadors que són els encarregat d’amplificar la senya a un nivell superior al d’entrada, per tal que arribi a totes les tomes de la vivenda amb senyal i qualitat suficients, a part d’aquest tipus de aparells també es posen derivadors o repartidors que són els encarregats de repartir en tantes sortides de que estiguin equipats aquests elements.
Aquests accessoris són comuns pels dos tipus d’instal·lació, però amb una diferencia que consisteix en que els equips amplificadors utilitzats són de major potencia que els que s’utilitzen en una instal·lació individual, ja que han d’alimentar a més usuaris.

Nota important, si tots els components utilitzats per a la distribució del senyal d'antena no estan blindats, pot ser que hi 'hagin interferències que causin una mala recepció del senyal. Especialment en tractar-se de senyals digitals tant en TDT com a satèl·lit. Aquest defecte descrit també es pot presentar si hi ha alguna connexió defectuosa. Amb la qual cosa es tradueix en el fet que no es pot veure la televisió. 

El que passa ara amb la televisió digital, és que si hi ha algun problema en la recepció aquesta no funciona. Això es tradueix amb pantalla negra, no hi ha senyal i és quan surt a la pantalla del televisor revisi connexions d'antena. No succeïa el mateix quan el senyal era analògica en aquest cas si el senyal arribava defectuosa es podia veure la imatge (aquesta amb la típica neu) i es podia escoltar. 

Distintius de les empreses d’instal·lació de telecomunicacions
Aquestes empreses homologades han de disposar d’un carnet acreditatiu que ha de poder mostrar el professional i l’establiment s’ha d’identificar com a empresa habilitada.


Tota la instal·lació es realitza seguint el seu corresponent reglament.:
- RICT (Reglamento de Telecomunicaciones) Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo del 2011