Projectes

Instal.lacions merchán

 • 27-08-2019. Muntatge i cablejat quadre elèctric, per a caseta agrícola. Taller.

  Muntatge de quadre elèctric, per a caseta agrícola. 

  Anem a procedir al muntatge i cablejat d'un quadre elèctric per a una caseta agrícola, per després instar-en aquesta i procedir a realitzar la resta de la instal·lació elèctrica.

  El quadre elèctric està compost per: 1 ICP (Interruptor Control Potència), 1 IGA (Interruptor General Automàtic amb els seus limitadors de sobretensions permanents i transitòries) 1 Interruptor Diferencial, 2 interruptors automàtics de 10 ampers (per alimentar línia d'il·luminació i línia de la bomba d'aigua del pou) i per finalitzar 1 Interruptor Automàtic de 16 ampers per alimentar 2 preses d'endoll.

  El cablejat d'aquest es realitza amb cable flexible lliure d'halògens i de diferents seccions. La secció del cablejat s'ha de respectar a l'entrada dels diferents interruptors automàtics de protecció i reduir secció a la sortida.

  Perquè la connexió d'aquests sigui perfecte utilitzarem terminals de puntera buida i cadascuna d'elles per a la secció corresponent del cable utilitzat. Utilitzant aquest tipus ens assegurem que no surti cap filet del cable (ànimes de coure) que en un futur pugui provocar un curtcircuit. En la imatge següent es pot observar la diferència.

  Material per utilitzar per al muntatge i cablejat del quadre elèctric.

   

  Començant a muntar el quadre elèctric.

   

  Començant a cablejar el quadre elèctric.

   

  Quadre elèctric muntat, cablejat per al seu posterior muntatge a la caseta agrícola i alimentar els diferents circuits. 

   

  Quadre eléctric amb els circuits rotulats. 

  Tot llest per al seu posterior muntatge en la caseta agrícola.


    Tornar