Projectes

Instal.lacions merchán

 • 02-02-2017. Adaptació quadre elèctric a normativa vigent. Per signar butlletí elèctric, per a fer canvi de nom contracte.

  Es procedeix a l'adaptació del quadre elèctric a la normativa vigent, per a procedir a signar el butlletí de reconeixement elèctric en baixa tensió.

  Com que és una instal·lació realitzada amb el Reglament de l'any 1973, està instal·lació no tenia el IGA (Interruptor General Automàtic) i del limitador de sobretensions permanents i transitòries.

  Ja que aquests 2 components són obligatoris seva instal·lació segons RD 842/2002 de 2 agost 2002 actualitzat segons RD560 / 2010 i RD 1053/2014. I encara més tenint en compte el Vademècum Endesa febrer 2014 Rev. 1

  Es va procedir a instal·lar aquests mecanismes de seguretat perquè la instal·lació compleixi la normativa actual. A part d'instal·lar els mecanismes mencionat, també es procedeix a revisar les connexons elèctriques, a comprovar certs parametes que s'han de especificar al butlletí (mesura toma de terra, resistencia d'aïllament, volum de prohibició en banys...etc) i per finalitzar es revisen que els cargols que apreten, els cables en els borns de connexió dels interruptors automàtics estiguin ben atapeïts, per evitar que xispegin. 

  La manca d'IGA (Interruptor General Automàtic) de tall omnipolar que protegeixi correctament la instal·lació individual o d'ICP-M (Interruptor Control Potència) en instal·lacions anteriors al REBT-2002 és considerat falta greu o molt greu.

  I en l'apartat normativa hi ha un PDF amb les diferències del quadre elèctric sobre el REBT (Reglament Electrotècnic en Baixa Tensió) de l'any 1973 i REBT (Reglament Electrotècnic en Baixa Tensió) de l'any 2002. I el citat butlletí de reconeixement.

  Quadre elèctric sense modificar.

   

  Quadre elèctric modificat. Els 2 mecanismes de la fila inferior, començant per l'esquerra, són el IGA + els limitadors de sobretensions permanents i transitòries. D'aquests mecanismes també el hi ha de rearmament automàtic.

   

  Mesurament resistencia d'aïllament, aquesta no potser inferior a 500.000 ohm o 0.5 Mohm. Com es pot observar el valor d'aquesta es superior al valor mínim, ja que aquesta és de 167.66 Mohm. Aquest valor no és igual en totes les instal·lacions.

   

  Mesurament de toma de terra. El valor de la toma de terra, pot variar segons el tipus de terra, la humitat del terreny... etc.

   

  Un cop realitzat tot el treball, la instal·lació interior de l'habitatge, ha quedat protegida a sobretensions permanents i transitòries, el tècnic comprova el correcte funcionament dels limitadors de sobretensions mitjançant el botó TEST que aquest porta, despres de realitzar aquesta comprobació a donat per finalitzat el treball, i ha  signat el butlletí elèctric.

  En l'apartat actualitat, hi ha un escrit on s'explica que són les sobretensions. S'ha adjunta link: www.electro-merchan.com/noticia/205/sobretensiones-que-son-y-tipos-de-sobretensiones/


    Tornar