Actualitat

Instal.lacions merchán

 • Instal·lació limitadors sobre tensions permanents i transitòries. Obligatori segons ITC-BT-23, ITC-BT-25 del REBT i Vademécum Endesa Feb-2014

  • 06 març 2019
  Instal·lació limitadors sobre tensions permanents i transitòries. Obligatori segons ITC-BT-23, ITC-BT-25 del REBT i Vademécum Endesa Feb-2014

  Com instal·lador autoritzat d'electricitat hem de dur a terme la normativa detallada per:

  A.- El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions tècniques complementàries REBT 2002

  B.- Les Normes particulars de la Companyia Subministradora

  1. En el nou REBT (revisat a juliol del 2012) recull en la seva Instrucció ITC-BT-23, una guia tècnica per a protegir les instal·lacions elèctriques interiors contra sobretensions transitòries, que es transmeten per les xarxes de distribució i que s'originen, fonamentalment, com a conseqüència de les descàrregues atmosfèriques, commutacions de xarxes i defectes en les mateixes.

  Però no parla res sobre les sobretensions permanents.

  2. Aquí, és quan entren, com a complement a les instruccions del REBT, les normes particulars de cada comunitat autònoma i de la companyia subministradora, en el nostre cas, Normes Particulars de Catalunya i companyia Endesa.

  Aquestes normes particulars responen a les següents dubtes que puguin sorgir:

  És obligatori instal·lar sempre proteccions contra sobretensions transitòries? I contra sobretensions permanents?

  Si. Sempre és obligatori instal·lar protecció contra sobretensions, tant transitòries com permanents, independentment de la naturalesa de la instal·lació receptora i de la naturalesa de la xarxa de distribució a la qual estigui connectat el subministrament.

  Encara que pugui pensar-se que càpiga interpretar que la ITC-BT-23 del REBT només obliga a instal·lar aquestes proteccions en determinats casos, si ho exigeix ​​per a tots els casos, sense distinció, a tenor del disposat en els Art. 14 i 23 del RETB, així com en l'apartat 5 de l'art. 12 de la Llei 21/1992 d'Indústria.

  En tot cas, aquest és un punt l'observança no afecta tant a Endesa, com al propi titular de la instal·lació, a fi d'evitar possibles danys futurs en la seva instal·lació i equips connectats. Així mateix interessa aquesta observança a l'Instal·lador Autoritzat que emeti el certificat de la instal·lació, a fi d'evitar possibles reclamacions que en el futur pogués presentar-li el seu client.

  Ha d'exigir la instal·lació de protecció de sobretensions en executar la instal·lació, o quan es vagi a contractar?

  El quadre de protecció i comandament (incloses les proteccions contra sobretensions) ha d'estar degudament executat i muntat abans d'emetre el certificat de la instal·lació.

  Existeix Norma UNE de referència per als dispositius de protecció enfront de sobretensions?

  Encara no. Puntualitzo, ja si hi ha una norma UNEIX que regula la protecció de Sobre tensions permanents. Amb ella, es normalitza el disseny d'aquest tipus de dispositius de protecció. UNE-EN 50550 publicada al gener del 2012

  És igual que el dispositiu de protecció enfront de sobretensions actuï sobre el diferencial o sobre l'interruptor general?

  S'admeten les dues possibilitats.

  Són admissibles els dispositius de protecció contra sobretensions permanents que actuen sobre el diferencial i que van connectats banda i banda d'aquest?

  Des del nostre punt de vista, per raons de seguretat, no és recomanable aquest tipus d'aparells si en cas de avariar poden perdre l'aïllament galvànic, sent preferibles els que es connecten només després del diferencial, cap al costat de la instal·lació receptora.

  En tot cas i igual que en els altres elements del quadre o quadres de comandament i protecció, s'ha de qui dissenyi la instal·lació el que pren la decisió sobre les característiques concretes dels materials a emprar en cada cas, i assumeixi les responsabilitats consegüents.

  No són necessaris IGA i protector contra sobretensions en subministrament provisional d'obra?

  Si s'ha de disposar d'IGA, d'acord amb el que indica l'aparatat 6.1 de la ITC-BT 23 del REBT. El protector de sobrin tensions està prescrit per a tots els casos.

  En l'apartat normativa, hi ha l'esmentada norma. En especial la REBT ITC-25, dispositius a contenir quadre elèctric i vademécum ENDESA. 

  L'assegurança no és una solució eficaç. Rellegeixi la lletra petita de la seva assegurança de llar, ja que habitualment no cobreix els sinistres elèctrics provocats per pujades de tensió (sobre tensions) i quan ho fa és per un import molt inferior al de compra.


    Tornar